BLAZERS TEAM!


COACHES 

Jimmy Lin & Siow Wei Wei


Committee 14/15

           Captains:      Annabella Tan 
                                              Shaik Mohamed Eusope
Quarter Master: Kevin Ong


Seniors
Weeliang Joel Dylan Ben Ziliang
Allison Nina

TengShen Aaron
Elaine Esther Peggy Xanelle Kimmy Natalie Maggie Claudia JiaTian Mindy

Alumni
Larry Favian Justin Joy Kelwin Michelle Terence  Frances HuiMin HuiTing XueLi
Eliza Ivan Mon PeiMing Raj Simon Samantha Serene ShuHong Wan 
GuanFeng Darren KimYong Cheryl GeokGhee Suhui Fiona  ChanKang

Arthur Daniel George WeiLiang JianWei AliciaAng Gina

Meiyan Norine JustinAng Dylan Estee WeiHao

Nigel Noah Harry Cleon Chris
Peilin Alicia HuiJuan Sohvil WanXin

No comments:

Post a Comment